Światowe Centrum Ekorozwoju Osiedle Ogrody 17A m. 9 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | Pomoc

O FUNDACJI

Fundacja Światowe Centrum Ekorozwoju pokazuje jak dzięki ochronie środowiska

czytaj więcej...

ZMIANA FORMUŁY POKAZÓW

Uprzejmie informujemy, że od nowego roku zmieniamy formułę organizowanych

czytaj więcej...

NOWE PODEJŚCIE DO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dotychczasowe formy promowania

czytaj więcej...

 • gmo-nie-przeszlo.jpg
 • pokaz_na_osiedlu_kuznia.jpg

polecane

Witamy serdecznie na stronie Fundacji Światowe Centrum Ekorozwoju


Małe elektrownie wodne. Aktualnie w Polsce pracuje około 400 małych elektrowni wodnych (MEW) o mocy niespełna 40 MW. Są one własnością prywatnych inwestorów i w większości skupione są w Towarzystwie Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych.

MEW nie wymagają wysokiego spiętrzania wody, więc mogą być sytuowane nawet na niewielkich ciekach wodnych. Dzięki temu nie trzeba budować wielkiej infrastruktury, tam, grodzi, zbiorników wyrównawczych i innych obiektów, które są niezbędne przy wielkich inwestycjach w hydroelektrownie. Można je lokalizować nawet na terenach chronionych przyrodniczo np. w parkach krajobrazowych, gdzie zabronione jest budowanie wielkich obiektów przemysłowych, oraz w miejscach słabo zaludnionych, gdzie infrastruktura energetyczna jest słabo rozwinięta. W takich rejonach MEW są idealnym rozwiązaniem. Małe elektrownie wodne spełniają wielce pożyteczne role dla środowiska, gospodarki, społeczeństwa i kultury. Ich istnienie powoduje:

 • Wykorzystywanie niewyczerpalnych źródeł energii odnawialnej do produkcji czystej ekologicznie energii;
 • Tworzenie zbiorników retencjonujących wody powierzchniowe i gruntowe, co w sytuacji braku wody w Polsce jest szczególnie ważne;
 • Zróżnicowanie ekosystemów występujące nie tylko w obrębie stopnia wodnego i cofki, ale na znacznie większym obszarze otaczającym siłownię wodną;
 • Ponadto istnienie MEW jest po prostu opłacalne, gdyż koszty wytwarzania energii są porównywalne, a często niższe niż w elektrowniach tradycyjnych. Ponadto nie ponosi się kosztów transportu energii na znaczne odległości i znacznie redukuje się straty przy jej transporcie. Sama elektrownia jest bardzo żywotna, co stanowi dodatkową rekompensatę za nakłady inwestycyjne i pozwala zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju i inwestora.
 • Chronienie walorów przyrodniczych, albowiem znaczna część MEW zlokalizowana jest na terenach chronionych przyrodniczo;
 • Ponadto istnienie MEW jest po prostu opłacalne, gdyż koszty wytwarzania energii są porównywalne, a często niższe niż w elektrowniach tradycyjnych. Ponadto nie ponosi się kosztów transportu energii na znaczne odległości i znacznie redukuje się straty przy jej transporcie. Sama elektrownia jest bardzo żywotna, co stanowi dodatkową rekompensatę za nakłady inwestycyjne i pozwala zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju i inwestora.
 • Bieżące monitorowanie jakości i stanu wody;
 • Utrzymanie w sprawności technicznej i eksploatacyjnej stopni wodnych, jazów, kanałów, przepławek, zrzutów burzowych, itp. przez ich właścicieli, co w znacznym stopniu odciąża Skarb Państwa;
 • Konserwację brzegów rzek, zarówno w rejonie cofki, jazów i dolnej wody elektrowni;
 • Oczyszczanie wód z nieczystości stałych przez kraty elektrowni;
 • Natlenianie wód przez turbiny, dzięki czemu przyspiesza się proces samooczyszczania;
 • Utrzymywanie punktów czerpania wody i związanych z nimi dróg dojazdowych, oraz współuczestniczenie w akcjach przeciwpożarowych szczególnie na terenach leśnych;
 • Hodowla ryb, budowa przepławek, współudział w programach zarybieniowych;
 • Rekultywacja zbiorników oraz wykorzystywanie namułów ze zbiorników wodnych do celów rekultywacji i tworzenia ogrodów;
 • Ochronę zabytków poprzez odbudowę i konserwację budowli hydrotechnicznych, budynków związanych z siłowniami wodnymi, eksploatację lub ochronę urządzeń technicznych MEW, tworzenie na bazie siłowni wodnych muzeów i skansenów;
 • Szkolenie i edukację mieszkańców okolicznych miejscowości, szkół i uczelni wyższych, organizacji technicznych, oraz działania krzewiące odnawialne źródła energii;
 • Utrzymywanie bardzo silnych więzi kulturowych i emocjonalnych lokalnych środowisk wokół starych siłowni wodnych jako ważny element programu Małych Ojczyzn;
 • Tworzenie nowych miejsc wypoczynku agroturystyka, turystyka tematyczna, bazy wodniackie itp.;
 • Tworzenie nowych miejsc pracy (na terenach często bardzo słabo zurbanizowanych) dla lokalnych społeczności w agroturystyce, eksploatacji i konserwacji zarówno urządzeń MEW jak i brzegów rzek, zbiorników i urządzeń wodnych;
 • Tworzenie nowych miejsc pracy dla rodzimych producentów urządzeń MEW;
 • Dywersyfikację dostaw energii;
 • Poprawę parametrów sieci elektroenergetycznych na tzw. końcówkach mocy, oraz obniżenie kosztów modernizacji sieci elektroenergetycznych (MEW albo odciąża transformator i lokalną sieć, albo samodzielnie wykonuje konieczne przebudowy);
 • Obniżenie strat związanych z przesyłem energii elektrycznej;
 • Redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery przez ograniczenie zużycia kopalnych surowców energetycznych.

Ponadto istnienie MEW jest po prostu opłacalne, gdyż koszty wytwarzania energii są porównywalne, a często niższe niż w elektrowniach tradycyjnych. Ponadto nie ponosi się kosztów transportu energii na znaczne odległości i znacznie redukuje się straty przy jej transporcie. Sama elektrownia jest bardzo żywotna, co stanowi dodatkową rekompensatę za nakłady inwestycyjne i pozwala zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju i inwestora.

Podstawowym dokumentem umożliwiającym budowę i eksploatację elektrowni wodnych jest pozwolenie wodno prawne. Uzyskanie pozwolenia wymaga dokonania uzgodnień z zainteresowanymi stronami użytkującymi rzekę. Najważniejszymi z nich są Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW), będące gospodarzami rzek i budowli piętrzących.

Inwestorzy chcący budować elektrownię wodną wykorzystującą istniejące spiętrzenie wody powinni uzyskać zgodę odpowiedniego RZGW. Z doświadczeń wynika, że zgody te bywają obwarowane licznymi warunkami technicznymi i ekonomicznymi częściowego ponoszenia przez elektrownie kosztów utrzymania budowli piętrzących lub ich modernizacji, budowy przepławek dla ryb, bądź innych zadań związanych z ochroną środowiska.

Produkowana w małych elektrowniach wodnych energia jest tylko jednym z wielu pozytywnych czynników, jakie wynikają z ich funkcjonowania. Każde działanie zwiększające ilość i rentowność MEW powoduje zwiększenie nakładów na środowisko i ochronę zabytków, ponoszonych przez ich właścicieli, a tym samym zmniejszenie koniecznych nakładów ze strony Skarbu Państwa. Zrozumienie i wdrożenie w życie tej zasady powoduje zbawienne skutki zarówno dla Skarbu Państwa jak też przyrody i wszystkich mieszkańców nie tylko naszego państwa.

Istnieje także potrzeba stworzenia nowego prawa wodnego i wydania na jego podstawie zarządzenia Ministra Środowiska i Gospodarki Wodnej, regulującego sprawę udziału użytkowników stopnia wodnego w jego kosztach eksploatacyjnych.

Występujące w energetyce wodnej tak zwane pośrednie wartości ekonomiczne, wynikające głównie z efektów ekologicznych, nie są uwzględniane w bezpośrednim rachunku ekonomicznym. Jednak stanowią one uzasadnienie dla uzyskania kredytu o preferencyjnym oprocentowaniu dla inwestycji produkujących energię ze źródeł odnawialnych.

Filmy godne obejrzenia

Kto potrzebuje GMO ?

PSL + PO = GMO

Targi Poleko 2010 i Komtechnika 2010