Światowe Centrum Ekorozwoju Osiedle Ogrody 17A m. 9 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | Pomoc

O FUNDACJI

Fundacja Światowe Centrum Ekorozwoju pokazuje jak dzięki ochronie środowiska

czytaj więcej...

ZMIANA FORMUŁY POKAZÓW

Uprzejmie informujemy, że od nowego roku zmieniamy formułę organizowanych

czytaj więcej...

NOWE PODEJŚCIE DO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dotychczasowe formy promowania

czytaj więcej...

  • gmo-nie-przeszlo.jpg
  • pokaz_na_osiedlu_kuznia.jpg

polecane

Witamy serdecznie na stronie Fundacji Światowe Centrum Ekorozwoju


Wiatr stanowi bardzo duże zasoby energii odnawialnej, zarówno na świecie jak i w Polsce. Ruch powietrza wywoływany jest poprzez różnicę temperatur, lądów i mórz, biegunów i równika oraz przez siłę Coriolisa, związaną z ruchem obrotowym Ziemi.

Energetyka wiatrowa jest obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu. W okresie najbliższych kilku lat przewidywany jest intensywny rozwój energetyki wiatrowej na morzu. Aby można było rozwijać energetykę wiatrową konieczne są następujące warunki: Silne i stałe wiatry w dużej mierze stanowią podstawę do inwestowania w energetykę wiatrową, ponieważ szybkość wiatru i ilość dni wietrznych w roku to najważniejsze parametry decydujące o opłacalności budowy elektrowni wiatrowych. Charakterystyka wiatrów ma wpływ na lokalizację instalacji, wysokość wież, wielkość płatów, układ turbiny i ilość wytwarzanej energii.

Korzystne warunki na rynku wynikają z polityki rządu, bodźców ekonomicznych i finansowych (ulgi podatkowe oraz dotacje pośrednie i bezpośrednie) oraz struktury i taryf obowiązujących na rynku. Do elementów wsparcia ze strony polityki rządu należą stan¬dardy przewidujące udział energii ze źródeł odnawialnych oraz obowiązkowe zakupy ze strony rządu – będące zarówno wsparciem finansowym dla zakładów produkujących ener¬gię ze źródeł odnawialnych, gwarancją ich płynności finansowej, jak i przykładem dla innych.

Konkurencja jest jednym z czynników decydujących o cenach urządzeń oraz opłacalności ich zakupu i stosowania. Sposobem na obniżenie kosztów urządzeń jest samodzielne ich wykonywanie. Edukacja i popyt ze strony odbiorców są elementami o podstawowym znaczeniu dla rozwoju każdego rynku. W wielu opracowaniach wykazano, że edukacja w dziedzinie wytwarzania energii i wpływu wytwarzania energii na środowisko prowadzi do procento¬wego wzrostu liczby odbiorców popierających zwiększone wykorzystanie zasobów odna¬wialnych. Większość odbiorców jest skłonna płacić nieco więcej za dostarczaną energię ze źródeł odnawialnych.

Zróżnicowanie zasobów jest związane z koniecznością zmniejszenia uzależnienia energetyki od ograniczonej liczby źródeł paliw kopalnych. Silne uzależnienie od jednego źródła sprawia, że rynek staje się podatny na skoki cen i zakłócenia dostaw. Tak więc rynki niezróżnicowane pod względem dostaw surowców powinny być zainteresowane ich dywersyfikacją.

Zapotrzebowanie na dodatkowe zdolności wytwarzania energii jest kolejnym bodźcem mogącym przyciągnąć inwestorów. Krótki cykl inwestycyjny związany z budową instalacji wiatrowych jest tutaj ważnym czynnikiem ekonomicznym skracającym okres zwrotu inwestycji.

Oceniając stan i dalsze kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce stwierdzono, że Polska ma szanse stać się ważnym uczestnikiem europejskiego rynku produkcji „zielonej” energii, usług i urządzeń dla energetyki wiatrowej. Kraj nasz dysponuje zarówno zasobami energii wiatru, jak i odpowiednim potencjałem przemysłowym, aby z powodzeniem rozwijać ten sektor energetyki. Najbliższe lata wymagają nadania odpowiednich kierunków rozwoju, maksymalizu¬jących korzyści dla inwestorów, samorządów, oraz gospodarki kraju i dobrania w tym celu najodpowiedniejszych mechanizmów wsparcia.

  • Wsparcie badań i rozwoju energetyki wiatrowej i pokrewnych dziedzin. Jako priorytet uznano wspieranie inicjatyw w obszarze badań naukowych, podejmowanych przez przemysł bądź placówki naukowo-badawcze ściśle współpracujące z przedsiębiorstwami produkcyjnymi lub usługowymi.
  • Edukację na wielu poziomach, a w szczególności na szczeblu samorządowym i admi¬nistracji kraju. Działania te powinny być wspierane przez utworzony system zbierania i udostępniania informacji o dostępnych rozwiązaniach technicznych i technologicz¬nych oraz organizacyjnych, dotyczących prowadzenia inwestycji wiatrowych.

Poza wymienionymi wyżej zagadnieniami zawartymi w powyższym dokumencie należy także:

  • Wprowadzić politykę dywersyfikacji zasilania w energię elektryczną poprzez zwięk¬szanie udziału energii ze źródeł odnawialnych. Uwzględnić należy przy tym ceny paliw kopalnych, korzyści płynące ze zmniejszenia ryzyka dostaw w przypadku ener¬gii pochodzącej z wiatru oraz jej wpływ na środowisko.
  • Wprowadzić rządowe zakupy energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprzez nakazanie instytucjom i agencjom rządowym kupowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Na początku może być określony jej procentowy udział w całości zakupionej energii, jednak należy dążyć, by docelowo energia ze źródeł odnawialnych całkowicie zaspakajała potrzeby energetyczne instytucji rządowych, dając pozytywny przykład wielu innym odbiorcom.

Zalety elektrowni wiatrowych

To przede wszystkim brak emisji spalin i pyłów przy ich pracy, brak wrażliwości na uwarunkowania polityczne, produkcja energii jest zlokali¬zowana blisko odbiorców, co zmniejsza potrzebę modernizacji sieci wysokich napięć, uniezależnia system energetyczny od dostaw paliw z importu, skutków awarii lub strajków załóg dużych elektrowni. Jest dobrym rozwiązaniem dla obszarów oddalonych od sieci elektroenergetycznych oraz tradycyjnych źródeł paliw kopalnych i elektrowni systemo¬wych. Około 99 % terenów leżących w strefie oddziaływania parku wiatrakowego nadaje się do wykorzystania w niezmienionej formie, zarówno pod uprawy jak i hodowlę zwie¬rząt. Dzierżawa gruntów pod elektrownie wiatrowe może być źródłem dochodów rolni¬ków. Elektrownie wiatrowe mogą być umieszczane na składowiskach i hałdach wydo¬bywczych w celu ich zagospodarowania i przywrócenia tym terenom funkcji użytkowych. Ponadto korzyści społeczne to tworzenie nowych miejsc pracy na terenach niezurbanizo¬wanych, borykających się z problemami bezrobocia. Wady dużych elektrowni wiatrowych z poziomą osią obrotu.

Wady elektrowni wiatrowych

To m.in. zapotrzebowanie na duże powierzchnie i emisja hałasu. Polskie prawo wymaga, aby hałas nie przekroczył 40 dB w porze nocnej (dla terenów wypoczynkowo rekreacyjnych poza miastem i zabudowy jednorodzinnej – Dz. U. z 1998 r. Nr 66 poz. 436) co w praktyce oznacza, iż nie mogą one być lokalizowane w odległości bliższej niż 400 m od domostw, a w przypadku większej liczby turbin nie¬zbędne staje się przeprowadzenie symulacji poziomu hałasu dla danego terenu (możliwe dzięki użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego). Ponadto elektrownie wiatrowe są zagrożeniem dla ptactwa – zarówno osiadłego jak i przelotowego. Stwierdzono, że elektrownia wiatrowa o mocy 80 kW może powodować 3 500 padnięć ptaków w ciągu roku. Instalacje wiatrowe utrudniają także rozchodzenie się fal radiowych. Pracu¬jące elektrownie wiatrowe mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne w pracy urządzeń telekomunikacyjnych, takich jak domowe odbiorniki radiowe i telewizyjne.

By temu zapobiec trzeba stosować specjalne materiały konstrukcyjne i urządzenia do retrans¬misji sygnałów radiowych. Kolejnym elementem jest uciążliwość związana z szybko poru¬szającym się cieniem oraz odblaski promieni słonecznych od wirnika i łopat. Elementy te mogą wydawać się błahymi, lecz wbrew pozorom silnie oddziaływują na otaczającą prze¬strzeń i zamieszkujące ją organizmy (w tym na człowieka). Współczesna elektrownia wia¬trowa stanowi element silnie dominujący w krajobrazie, gdyż jest lokalizowana na szczy¬tach wzniesień i otwartych przestrzeniach, a ze względu na swą wysokość (często powyżej 100 m) jest widoczna z dużej odległości i szpeci krajobraz.

Filmy godne obejrzenia

Kto potrzebuje GMO ?

PSL + PO = GMO

Targi Poleko 2010 i Komtechnika 2010